Radio Nan_Gaidheal (HLS Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

A' Mire ri Mòir: 16/03/2018 - Morag Dhòmhnallach a' craoladh à Singeapòr le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 19/03/2018 - Morag Dhòmhnallach a' craoladh à Singeapòr le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 20/03/2018 - Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 21/03/2018 - Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 22/03/2018 - Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 23/03/2018 - Not available till 11:50am on Fri 23rd(GMT) - Morag Dhòmhnallach le prògram a chaidh a chlàradh ron àm làn de dh'òrain Ghàidhlig.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Gu leòr spòrs, saidheans, pròiseactan sgoile agus bàrdachd air a' phrògram an-diugh.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Not available till 3:00pm on Fri 23rd(GMT) - Tha blas spòrs air prògram na seachdain 'sa agus sinn a' comharrachadh Sport Relief.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Not available till 1:00pm on Sat 24th(GMT) - Tha blas spòrs air prògram na seachdain 'sa agus sinn a' comharrachadh Sport Relief.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Gu leòr spòrs, saidheans, pròiseactan sgoile agus bàrdachd air a' phrògram an-diugh.
Aithris Na Maidne: 16/03/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 19/03/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 20/03/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 21/03/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 22/03/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 23/03/2018 - Not available till 9:00am on Fri 23rd(GMT) - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris an Fheasgair: 16/03/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 19/03/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 20/03/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 21/03/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 22/03/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 23/03/2018 - Not available till 5:30pm on Fri 23rd(GMT) - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Alleluia: Taghadh de laoidhean is sailm bhon t-sreath air fad - Prògram sònraichte le taghadh de laoidhean is sailm bhon t-sreath air fad.
An Litir Bheag: 18/03/2018 - Litir Bheag na seachdain sa le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 670.
B' e M' eudail Miughalaigh: Crìsdean Dillon a' tadhal air Miughalaigh - 2/2 - Crìsdean Dillon a' tadhal air eilean a sheanar; Eilean Mhiughalaigh.
Beag air Bheag: Series 7: Blasad Beag Special - Programme for Gaelic learners with John Urquhart specifically for beginners.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 1 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 1 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 1 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Caithream Ciùil: 16/03/2018 - Seonag Monk le ceòl bho Ulaid, Salsa Celtica, Macanta agus Scocha.
Caithream Ciùil: 19/03/2018 - Tha ceòl aig Seonag Monk an-diugh bho Daimh, Connla, Breabach agus Inyal.
Caithream Ciùil: 20/03/2018 - Mairead NicIllinnein le ceòl bho Trail West, Dallahan, Claire Mann agus Salt House.
Caithream Ciùil: 21/03/18 - Mairead NicIllinnein le ceòl bho Niall Hanna, Cara Dillon, Connla agus Fourth Moon.
Caithream Ciùil: 22/03/2018 - Tha ceòl aig Seonag Monk an-diugh bho Mairi Dillon, Breabach, Deanta agus Daoiri Farrell.
Caithream Ciùil: 23/03/2018 - Not available till 5:00pm on Fri 23rd(GMT) - Seonag Monk le ceòl Ceilteach agus fiosrachadh air na tha dol agaibhse.
Coinneach MacÌomhair: 16/03/2018 - 'S iad Dan Moireach agus Màiri Bremner a tha cuide ri Coinneach Mac a' Ghobhainn an-diugh.
Coinneach MacÌomhair: 16/03/2018 - 'S iad Dan Moireach agus Màiri Bremner a tha cuide ri Coinneach Mac a' Ghobhainn an-diugh.
Coinneach MacÌomhair: 23/03/2018 - Not available till 11:57pm on Fri 23rd(GMT) - Dan Moireach agus Tormod Mac a' Ghobhainn a tha cuide ri Coinneach Mac a' Ghobhainn.
Coinneach MacÌomhair: 23/03/2018 - Not available till 10:00am on Fri 23rd(GMT) - Dan Moireach agus Tormod Mac a' Ghobhainn a tha cuide ri Coinneach Mac a' Ghobhainn.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin - An-diugh beachdan nan eòlaichean air na ceistean a tha ag èirigh am measg chroitearan.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin - An-diugh beachdan nan eòlaichean air na ceistean a tha ag èirigh am measg chroitearan.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diciadain - Tha Coinneach air chuairt air Leòdhas agus Na Hearadh an-diugh.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diciadain - Tha Coinneach air chuairt air Leòdhas agus Na Hearadh an-diugh.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diluain - Tha Coinneach air a bhith air chuairt ann an Uibhist agus an t-Eilean Sgitheanach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diluain - Tha Coinneach air a bhith air chuairt ann an Uibhist agus an t-Eilean Sgitheanach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dimàirt - Tha Coinneach air ais anns an Eilean Sgitheanach an-diugh. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dimàirt - Tha Coinneach air ais anns an Eilean Sgitheanach an-diugh. bbc.co.uk/coinneach.
Crunluath: 15/03/2018 - Catrìona NicNèill le taghadh de cheòl na pìoba.
Crunluath: 22/03/2018 - Catrìona NicNèill le ceòl na pìoba bho leithid Chris Armstrong, Brian Lamond agus Dòchas.
Crunluath: 22/03/2018 - Catrìona NicNèill le ceòl na pìoba bho leithid Chris Armstrong, Brian Lamond agus Dòchas.
Dà Sgeulachd bho Iain Moireach - Taghadh de sgeulachdan-goirid leis an sgrìobhadair Iain Moireach à Barabhas.
Dà Sgeulachd bho Iain Moireach - Taghadh de sgeulachdan-goirid leis an sgrìobhadair Iain Moireach à Barabhas.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Niall Seathach, Eaglais Shaor (2000) - 2/2 - Seirbheis còmhla ris an Urr Niall Seathach, Eaglais Shaor (2000).
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Tormod MacÌomhair, Eaglais na h-Alba - Seirbheis còmhla ris an Urr Tormod MacÌomhair bho Eaglais na h-Alba.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Tormod MacÌomhair, Eaglais na h-Alba - Seirbheis còmhla ris an Urr Tormod MacÌomhair bho Eaglais na h-Alba.
Feasgar: 23/03/2018 - Not available till 2:00pm on Fri 23rd(GMT) - Tha Jamie Dòmhnallach agus Eilidh Rothach a' beachdachadh air naidheachdan na maidne.
Feasgar: Feasgar Dihaoine - Tha Alasdair MacCaluim agus Artair Donald a' beachdachadh air naidheachdan na maidne.
Feasgar: Feasgar Diluain - Tha Marion NicLeòid agus Ceitidh NicLeòid a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.
Feasgar: Feasgar Dimàirt - An rachadh sibh air cam-chuairt thaighean-seinnse gun deoch làidir òl? bbc.co.uk/feasgar.
Feasgar: Feasgar air Diardaoin - Càite a bheil an dàta a tha air a' chruinneachadh mur deidhinn a' dol? bbc.co.uk/feasgar.
Feasgar: Feasgar air Diciadain - Gàirnealaireachd Earraich, beatha Màiri Magdalene agus filmichean ùra.
Fàilt' air an Dùthaich: 12/03/2018 - Tha òrain aig Marie an-diugh bho John Prine, Faron Young, Randy Travis agus gu leòr eile.
Fàilt' air an Dùthaich: 19/03/2018 - Tha òrain aig Marie an-diugh bho Josh Turner, Buck Owens, Tex Ritter agus gu leòr eile.
Fàilt' air an Dùthaich: 19/03/2018 - Not available till 11:00am on Sat 24th(GMT) - Tha òrain aig Marie an-diugh bho Josh Turner, Buck Owens, Tex Ritter agus gu leòr eile.
Fàilt' air an Dùthaich: 19/03/2018 - Tha òrain aig Marie an-diugh bho Josh Turner, Buck Owens, Tex Ritter agus gu leòr eile.
Iain Òg Ìle: Episode 4 - Dòmhnall U. Stiùbhart le sùil air an fhear-trusaidh beul-aithris Iain Frangan Caimbeul.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: 18/03/2018 - Litir do Luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 974.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: 18/03/2018 - Litir do Luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 974.
Mac'illeMhìcheil: 16/03/2018 - Air chèilidh air Iain, tha Lana Pheutan às an Eilean Sgitheanach.
Mac'illeMhìcheil: 23/03/2018 - Not available till 11:00pm on Fri 23rd(GMT) - Air chèilidh, tha an luchd-ciùil Seonaidh Mac an t-Saoir agus Alasdair MacIlleBhàin.
Na Dùrachdan: 16/03/2018 - Ceòl, òrain agus beannachdan còmhla ri Mairead agus Ceitidh Anna.
Na Dùrachdan: 23/03/2018 - Not available till 8:00pm on Fri 23rd(GMT) - Ceòl, òrain agus dùrachdan còmhla ri Mairead agus Artair. Fòn 08000 967050.
Rapal: Breab do Rapal le Mark - Tha Mark Mac a' Ghobhainn a' lìbhrigeadh chùisean a-nochd. bbc.co.uk/rapal.
Rapal: Rapal Diardaoin - Òrain bho na bliadhnaichean a chaidh seachad sa chiad uair a thìde. bbc.co.uk/rapal.
Rapal: Rapal Diciadain - Clàr na seachdain bho Acrylic.
Rapal: Rapal oidhche Mhàirt - Òran na Seachdain bho Wojtek The Bear. bbc.co.uk/rapal.
Rogha is Tagha: 16/03/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 16/03/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 16/03/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 23/03/2018 - Not available till 6:00pm on Fri 23rd(GMT) - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 23/03/2018 - Not available till 12:33pm on Fri 23rd(GMT) - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 190 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh air an t-seachdain sa 100 bliadhna air ais.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 191 - 'Iomairt an Earraich' aig a' Ghearmailt a' tòiseachadh air an 21mh den Mhàirt 1918.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 191 - Not available till 12:00pm on Fri 23rd(GMT) - 'Iomairt an Earraich' aig a' Ghearmailt a' tòiseachadh air an 21mh den Mhàirt 1918.
Seachdain sa Chogadh: Seachdainean sa Chogadh: Episode 63 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDhòmhnaill.
Sgàil a' Bhàis: Sgàil a' Bhàis - Adhlacadhaidhean, òraidean molaidh agus dleastanas a' phiobaire - Sreath a' beachdachadh air a' bhàs a tha na cheann-uidhe aig gach duine againn.
Sgàil a' Bhàis: Sgàil a' Bhàis - Adhlacadhaidhean, òraidean molaidh agus dleastanas a' phiobaire - Sreath a' beachdachadh air a' bhàs a tha na cheann-uidhe aig gach duine againn.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 19/03/2018 - Derek "Pluto" Moireach le fealla-dhà agus òrain ann am pailteas air ur slighe dhachaigh.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 20/03/2018 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 21/03/2018 - Ceòl, fealla-dhà agus 'Cogaidhean Ciuil' air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 22/03/2018 - Ceòl agus fealla-dhà ann am pailteas còmhla ri Derek Pluto Moireach agus 'Ur Taghadh'.
Spòrs na Seachdain: 17/03/2018 - Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Iain Moireasdan.
Spòrs na Seachdain: 24/03/2018 - Not available till 10:00am on Sat 24th(GMT) - Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Derek MacAoidh.
Sruth an Eòlais: Miughalaigh - Lisa Storey a' rùileach anns an tasglann aig Sgoil Eòlais na h-Alba mu Mhiughalaigh.
Sruth an Eòlais: Miughalaigh - Lisa Storey a' rùileach anns an tasglann aig Sgoil Eòlais na h-Alba mu Mhiughalaigh.
Sruth na Maoile: 05/09/2017 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Sruth na Maoile: 05/09/2017 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Sruth na Maoile: 29/08/2017 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Tiompan: 16/03/2018 - Ceòl an-diugh bho Ninebarrow, First Aid Kit, Jenny Sturgeon agus gu leòr eile.
Tiompan: 16/03/2018 - Ceòl an-diugh bho Ninebarrow, First Aid Kit, Jenny Sturgeon agus gu leòr eile.
Tiompan: 23/03/2018 - Not available till 9:00pm on Fri 23rd(GMT) - Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein.
Tiompan: 23/03/2018 - Not available till 12:00pm on Sat 24th(GMT) - Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein.
Tiugainn a Dhannsa: Series 2: Episode 13 - Ailean Caimbeul le ceòl a' bhogsa a' sònrachadh a' chiùil aig Fergaidh Dòmhnallach.
Tiugainn a Dhannsa: Series 2: Episode 14 - Ailean Caimbeul le cèol a' bhogsa a' sònrachadh a' chiùil aig Brandon Mac a' Phì.
Tiugainn a Dhannsa: Series 2: Episode 14 - Ailean Caimbeul le cèol a' bhogsa a' sònrachadh a' chiùil aig Brandon Mac a' Phì.