Radio Nan_Gaidheal (HLS Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

A' Bhanais Rìoghail - An ath bhanais a bhios againn! Cuireadh Kerry is Ciorstaidh chun a' bhanais Rìoghail.
A' Bhanais Rìoghail - An ath bhanais a bhios againn! Cuireadh Kerry is Ciorstaidh chun a' bhanais Rìoghail.
A' Mire ri Mòir: 18/05/2018 - Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 21/05/2018 - Morag Dhòmhnallach le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 22/05/2018 - Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 23/05/2018 - Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 24/05/2018 - Morag Dhòmhnallach le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 25/05/2018 - Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Cluinnidh sinn dè na blasan eadar-dhealaichte tha còrdadh ri daoine air na ceapairean aca.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Not available till 12:00pm on Sat 26th(GMT) - Cluinnidh sinn mun chuirm Spring Fling a bh' aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Cluinnidh sinn dè na blasan eadar-dhealaichte tha còrdadh ri daoine air na ceapairean aca.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Cluinnidh sinn mun chuirm Spring Fling a bh' aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.
Aithris Na Maidne: 18/05/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 21/05/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 22/05/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 23/05/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 24/05/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 25/05/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris an Fheasgair: 18/05/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 21/05/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 22/05/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 23/05/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 24/05/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 25/05/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Alleluia: 02/08/2015 - Iain MacFhionghain le laoidhean, sailm agus sgeulachd phearsanta mu chreideamh.
An Litir Bheag: 20/05/2018 - Litir Bheag na seachdain sa le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 679.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 8 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 9 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 9 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 9 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Caithream Ciùil: 18/05/2018 - Seonag Monk le ceòl bho Craobh Rua, Aaron Jones, Nollaig Casey agus Damien O'Kane.
Caithream Ciùil: 21/05/2018 - Mairead NicIllinnein le ceòl bho Altan, Runrig, Na Poozies agus Skipinnish.
Caithream Ciùil: 22/05/2018 - Mairead NicIllinnein le ceòl bho Flook, Beinn Lee, Capercaillie agus Boxing Banjo.
Caithream Ciùil: 23/05/2018 - Mairead NicIllinnein le ceòl bho Manran, Ninebarrow, Kim Carnie agus Connor Caldwell.
Caithream Ciùil: 24/05/2018 - Seonag Monk le ceòl bho Dochas, Damien Dempsey, Breabach agus Na Chieftains.
Caithream Ciùil: 25/05/2018 - Seonag Monk le ceòl bho Na Poozies, Liam O'Flynn, Salt House agus Hannah Rarity.
Coinneach MacÌomhair: 21/05/2018 - Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh gach là.
Coinneach MacÌomhair: 21/05/2018 - Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh gach là.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin - Ciamar a tha deasbad na h-Èireann mu chasg-bhreith a' dol, latha ron referendum?
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin - Ciamar a tha deasbad na h-Èireann mu chasg-bhreith a' dol, latha ron referendum?
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diciadain - Ciamar a tha tubaist na h-Iolaire ga chomharrachadh air na meadhanan sòisealta?
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diciadain - Ciamar a tha tubaist na h-Iolaire ga chomharrachadh air na meadhanan sòisealta?
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dihaoine - Prògram sònraichte a' coimhead air adhart ris a' bhanais Rìoghail. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dihaoine - Dan Moireach agus Ceitidh Mhoireach a' toirt sùil air naidheachdan na seachdain.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dihaoine - Not available till 10:57pm on Fri 25th(GMT) - Dan Moireach agus Ceitidh Mhoireach a' toirt sùil air naidheachdan na seachdain.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dihaoine - Prògram sònraichte a' coimhead air adhart ris a' bhanais Rìoghail. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dimàirt. - Sgeulachd eachdraidh campa trèanaidh nan Commandos ann an Achadh na Cairidh.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dimàirt. - Sgeulachd eachdraidh campa trèanaidh nan Commandos ann an Achadh na Cairidh.
Crunluath: 17/05/2018 - Catrìona NicNèill le taghadh de cheòl na pìoba.
Crunluath: 24/05/2018 - Catrìona NicNèill le taghadh de cheòl na pìoba.
Crunluath: 24/05/2018 - Catrìona NicNèill le taghadh de cheòl na pìoba.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Dòmhnall MacAmhlaigh, Eaglais na h-Alba, Beàrnaraigh 2003 - Seirbheis à tasglann a' BhBC còmhla ris an Urr Dòmhnall MacAmhlaigh, Eaglais na h-Alba.
Dèanamaid Adhradh: Mgr Cailean MacAonghais, Eaglais Naomh Moire, Beinn na Fadhla - Seirbheis còmhla ri Mgr Cailean MacAonghais, Eaglais Naomh Moire, Beinn na Fadhla.
Dèanamaid Adhradh: Mgr Cailean MacAonghais, Eaglais Naomh Moire, Beinn na Fadhla - Seirbheis còmhla ri Mgr Cailean MacAonghais, Eaglais Naomh Moire, Beinn na Fadhla.
Feasgar: Feasgar air Diardaoin - Eachdraidh ministearan boireann ann an Eaglais na h-Alba. bbc.co.uk/feasgar.
Feasgar: Feasgar air Diciadain - Dè an ath dhùbhlan a bhios ma choinneamh Mark Zuckerberg? bbc.co.uk/feasgar.
Feasgar: Feasgar air Dihaoine - Tha Muireann Kelly agus Jamie Dòmhnallach a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.
Feasgar: Feasgar air Dihaoine - Tha Coinneach Moireasdan is Gillebrìde Mac'IlleMhaoil le beachd air naidheachdan an là.
Feasgar: Feasgar air Diluain - Tha Marina Mhoireach agus Mark Mac a' Ghobhainn a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.
Feasgar: Feasgar air Dimàirt. - Tha Sandra Mhoireach a' toirt beachd air trusgain a' Bhanais Rìoghail. bbc.co.uk/feasgar.
Fàilt' air an Dùthaich: 14/05/2018 - Anna Nic na Ceardaich le ceòl dùthchasach bho leithid Alison Krauss agus Lyle Lovett.
Fàilt' air an Dùthaich: 21/05/2018 - Cluinnear òrain bho Brad Paisley, Sam Outlaw agus Lee Ann Womack.
Fàilt' air an Dùthaich: 21/05/2018 - Not available till 10:00am on Sat 26th(GMT) - Cluinnear òrain bho Brad Paisley, Sam Outlaw agus Lee Ann Womack.
Fàilt' air an Dùthaich: 21/05/2018 - Cluinnear òrain bho Brad Paisley, Sam Outlaw agus Lee Ann Womack.
Gleus: 16/05/2018 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Einaudi, Delius, Rodrigo agus gu leòr eile.
Gleus: 23/05/2018 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Handel, Beethoven, Mozart agus gu leòr eile.
Gleus: 23/05/2018 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Handel, Beethoven, Mozart agus gu leòr eile.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: Litir do Luchd-ionnsachaidh. - Litir do luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 983.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: Litir do Luchd-ionnsachaidh. - Litir do luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 983.
Mac'illeMhìcheil: 18/05/2018 - Air chèilidh air Iain, bidh Jackie NicIlleathain, agus Dolina Uallas.
Mac'illeMhìcheil: 25/05/2018 - Not available till 10:00pm on Fri 25th(GMT) - Air chèilidh, bidh Eàirdsidh MacFhionghain, dealanair is croitear à Eilean Bharraigh.
Na Dùrachdan: 18/05/2018 - Ceòl, òrain agus beannachdan còmhla ri Mairead agus Muireall.
Na Dùrachdan: 25/05/2018 - Not available till 7:00pm on Fri 25th(GMT) - Ceòl, òrain agus beannachdan còmhla ri Mairead agus Gilleasbuig.
Plastaig: An Dùbhlan - An gabh dhut seachdain a chuir seachad gun plastaig nach gabh a chleachdadh ach aon turas?
Plastaig: An Dùbhlan - An gabh dhut seachdain a chuir seachad gun plastaig nach gabh a chleachdadh ach aon turas?
Plastaig: An Trioblaid - Sùil air cuid de na ceistean as cudromaiche ann an saoghal sgudail.
Rapal: Breab do Rapal le Megan - Sùil air na bha dol ann an naidheachdan an deireadh sheachdain. bbc.co.uk/rapal.
Rapal: Rapal Dimàirt - Òran na seachdain bho L-Space leis an òran ùr aca Back Up Baby. bbc.co.uk/rapal.
Rapal: Rapal aig Celtic Connections - Prògram sònraichte bho Fhèis Celtic Connections. bbc.co.uk/rapal.
Rapal: Rapal aig Fèis The Great Escape - Prògram sònraichte bhon Fhèis Chiùil The Great Escape ann am Brighton. bbc.co.uk/rapal.
Rogha is Tagha: 18/05/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 18/05/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 18/05/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 25/05/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 25/05/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 199 - Ràinig an cogadh Hiort air 15mh Cèitean 's bàt-aigeil Gearmailteach a' toirt ionnsaigh.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 200 - Aois togail a' chogaidh suas gu 51 agus ionnsaighean bhon adhar air gach taobh.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 200 - Aois togail a' chogaidh suas gu 51 agus ionnsaighean bhon adhar air gach taobh.
Seachdain sa Chogadh: Seachdainean sa Chogadh: Episode 66 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDhòmhnaill.
Sealladh Eile: Series 2: An t-Ollamh Ailean Mac an Tuairnear - Ceistean pearsanta do Ghàidheil a tha aithnichte - Iain MacIlleMhìcheil le ceistean pearsanta do Ghàidheil a tha aithnichte.
Sealladh Eile: Series 2: An t-Ollamh Ailean Mac an Tuairnear - Ceistean pearsanta do Ghàidheil a tha aithnichte - Iain MacIlleMhìcheil le ceistean pearsanta do Ghàidheil a tha aithnichte.
Sgeulachd Beatha: Mairead NicFhionghain 2/2 - Mairead NicFhionghuin, Mairead Phol-a-Charra ann an còmhradh ri Angela NicFhionghuin.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 21/05/2018 - Derek 'Pluto' Moireach le ceòl, fealla-dhà agus 'Seachdain sna Charts'.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 22/05/2018 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 23/05/2018 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 24/05/2018 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Spòrs na Seachdain: 19/05/2018 - Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Iain Moireasdan.
Spòrs na Seachdain: 26/05/2018 - Not available till 9:00am on Sat 26th(GMT) - Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Iain Moireasdan.
Sàr Chlàr: Series 7: Episode 6 - Tha Iain MacCoinnich a' taghadh òrain bhon chlàr 'Harvest Moon' le Neil Young.
Sàr Chlàr: Series 7: Episode 7 - Tha Muriel Urchadan a' taghadh òrain bho'n chlàr 'Rattle and Hum' leis a' chòmhlan U2.
Sàr Chlàr: Series 7: Episode 8 - Murchadh Peutan a' taghadh òrain is bàrdachd bho'n chlàr, 'Far, Far from Ypres'.
Sàr Chlàr: Series 7: Episode 8 - Murchadh Peutan a' taghadh òrain is bàrdachd bho'n chlàr, 'Far, Far from Ypres'.
Tiompan: 18/05/2018 - Ceòl an-diugh bho Ryan Young, Anais Mitchell, Darrell Scott agus gu leòr eile.
Tiompan: 18/05/2018 - Ceòl an-diugh bho Ryan Young, Anais Mitchell, Darrell Scott agus gu leòr eile.
Tiompan: 25/05/2018 - Not available till 8:00pm on Fri 25th(GMT) - Tha ceòl aig Mairead an-diugh bho Julie Fowlis, Kyle Carey, Catrin Finch agus gu leòr eile
Tiompan: 25/05/2018 - Not available till 11:00am on Sat 26th(GMT) - Tha ceòl aig Mairead an-diugh bho Julie Fowlis, Kyle Carey, Catrin Finch agus gu leòr eile