Radio Nan_Gaidheal (iPlayer Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

A' Mire ri Mòir: 19/06/2017 - Morag Dhòmhnallach le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 20/06/2017 - Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig
A' Mire ri Mòir: 21/06/2017 - Tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 22/06/2017 - Tha Mairead NicIllFhinnein a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 23/06/2017 - Mòrag Dhòmhnallach le deagh mheasgachadh de dh'òrain traidiseanta.
A' Mire ri Mòir: 26/06/2017 - Morag Dhòmhnallach le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 27/06/2017 - Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa agus Callum - An t-seachdain 'sa obair Sgoilearan Taobh Siar Leòdhais còmhla ri Alba Aosmhòr.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa agus Callum - An t-seachdain 'sa obair Sgoilearan Taobh Siar Leòdhais còmhla ri Alba Aosmhòr.
Aithris Na Maidne: 19/06/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 20/06/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 21/06/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 22/06/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 23/06/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 26/06/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 27/06/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris an Fheasgair: 19/06/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 20/06/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 21/06/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 22/06/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 23/06/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 26/06/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 27/06/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Alleluia: Sgeulachd mu chreideamh bho Anne Gillanders - Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan mu chreideamh.
An Litir Bheag: 19/06/2017 - Tha litir bheag na seachdain aig Ruaraidh MacIllEathain.
An Litir Bheag: 26/06/2017 - Tha litir bheag na seachdain aig Ruaraidh MacIllEathain.
Baile Horgaboist aig 80: Sùil air Baile Horgaboist - an là an-diugh - Sùil air baile Horgaboist ann an ceann a deas na Hearadh san latha an-diugh.
Baile Horgaboist aig 80: Sùil air Baile Horgaboist - an là an-diugh - Sùil air baile Horgaboist ann an ceann a deas na Hearadh san latha an-diugh.
Baile Horgaboist aig 80: Sùil air Baile Horgaboist - an là an-diugh - Sùil air baile Horgaboist ann an ceann a deas na Hearadh san latha an-diugh.
Beag air Bheag: Series 6: Blasad Beag Special - Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.
Beag air Bheag: Series 6: Oisean a' Ghràmair Special - Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.
Beag air Bheag: Series 6: Oisean a' Ghràmair Special - Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.
Beag air Bheag: Series 6: Oisean a' Ghràmair Special - Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.
Caithream Ciùil: 19/06/2017 - Tha ceòl aig Mairead an diugh bho Barluath, Dan Walsh, Runrig agus Na Drystones.
Caithream Ciùil: 20/06/2017 - Tha ceòl aig Mairead an diugh bho Sharon Shannon, Alice Marra, Skipinnish agus Joy Dunlop.
Caithream Ciùil: 21/06/2017 - Tha ceòl aig Mairead an diugh bho Kris Drever, Julie Fowlis, New Celeste agus Breabach.
Caithream Ciùil: 22/06/2017 - Tha ceòl aig Seonag an diugh bho Cliar, Moving Cloud, Na Drystones agus Sean Tyrell.
Caithream Ciùil: 23/06/2017 - Tha ceòl aig Mairead an diugh bho Christy Leahy, Malinky, Enda Reilly agus Iron Horse.
Caithream Ciùil: 26/06/2017 - Tha ceòl aig Mairead an diugh bho Ho-Ro, Eliza Carthy, Genticorum agus Seamus Begley.
Caithream Ciùil: 27/06/2017 - Prògram de cheòl Ceilteach.
Canada 150: Caidreachas - Dè tha Canada a' comharrachadh le 150. Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris à Canada.
Canada 150: Caidreachas - Dè tha Canada a' comharrachadh le 150. Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris à Canada.
Canada 150: Canèidianaich - Cò iad na Canèidianaich an-diugh? Tha Dòmhnall Moireasdan a' coinneachadh ri cuid dhiubh.
Canada 150: Canèidianaich - Cò iad na Canèidianaich an-diugh? Tha Dòmhnall Moireasdan a' coinneachadh ri cuid dhiubh.
Coinneach MacÌomhair: 27/06/2017 - Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh gach là.
Coinneach MacÌomhair: 27/06/2017 - Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh gach là.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach Dimàirt - A bheil aobhar a bhith draghail mun seòrsa còmhdach a thathas a' cur air taighean.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach Dimàirt - A bheil aobhar a bhith draghail mun seòrsa còmhdach a thathas a' cur air taighean.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin. - Sùil air taisbeanadh Urras Ghabhsainn: Buntanas - The People of the Galson Estate.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin. - Sùil air taisbeanadh Urras Ghabhsainn: Buntanas - The People of the Galson Estate.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diciadain - An-diugh tha Alasdair Macleòid ag innse mu dhiofar dòighean air sgadan a chòcaireachd.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diciadain - An-diugh tha Alasdair Macleòid ag innse mu dhiofar dòighean air sgadan a chòcaireachd.
Coinneach MacÌomhair: Colbhan na deireadh sheachdain - Beachdan a nochd ann an colbhan nam paipearean-naidheachd air an deireadh sheachdain.
Coinneach MacÌomhair: Colbhan na deireadh sheachdain - Beachdan a nochd ann an colbhan nam paipearean-naidheachd air an deireadh sheachdain.
Coinneach MacÌomhair: Fèill Rìoghail Ghàidhealach an Àiteachais 2017 - Sealladh air na bha aig Fèill Rìoghail Ghàidhealach an Àiteachais ann an Dùn Èideann.
Coinneach MacÌomhair: Fèill Rìoghail Ghàidhealach an Àiteachais 2017 - Sealladh air na bha aig Fèill Rìoghail Ghàidhealach an Àiteachais ann an Dùn Èideann.
Coinneach MacÌomhair: Naidheachdan na Seachdain - Mairead NicSuain is Tom MacIllinnein a' toirt sùil air ais air naidheachdan na seachdain.
Coinneach MacÌomhair: Naidheachdan na Seachdain - Mairead NicSuain is Tom MacIllinnein a' toirt sùil air ais air naidheachdan na seachdain.
Crunluath: 22/06/2017 - Cailean MacIlleathain le ceòl na pìoba bho leithid Iain MacAonghais agus Stuart Liddell.
Crunluath: 22/06/2017 - Cailean MacIlleathain le ceòl na pìoba bho leithid Iain MacAonghais agus Stuart Liddell.
Crunluath: 22/06/2017 - Cailean MacIlleathain le ceòl na pìoba bho leithid Iain MacAonghais agus Stuart Liddell.
Dèanamaid Adhradh: An Dr Urr Ruairidh MacLeòid, Eaglais na h-Alba - Seirbheis bho 1993 còmhla ris an Dr Urr Ruairidh MacLeòid, Eaglais na h-Alba.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Pòl Moireach, an Eaglais Shaor - Seirbheis còmhla ris an Urr Pòl Moireach, ministear ùr san Eaglais Shaor.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Pòl Moireach, an Eaglais Shaor - Seirbheis còmhla ris an Urr Pòl Moireach, ministear ùr san Eaglais Shaor.
Feasgar: 27/06/2017 - Naidheachdan, deasbad, ceòl is cur-seachad aig àm bìdh.
Feasgar: Ceol Pop Albannach anns na h-Ochadan - Còmhlain nan 80an Wet Wet Wet, Del Amitri, Simple Minds, Deacon Blue agus na Proclaimers.
Feasgar: Feasgar air Diardaoin - An-diugh tha sinn a' comharrachadh 50 bliadhna bho nochd tuill-airgid anns na bailtean.
Feasgar: Feasgar air Diciadain - Ro-shealladh air taisbeanadh nan Seumasaich aig Taigh Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba.
Feasgar: Feasgar air Dihaoine - Tha Coinneach Moireasdan a' toirt sùil air na nochd ann an naidheachdan na maidne.
Feasgar: Feasgar air Diluain - Tha Kirsty NicLeòid a' toirt sùil air naidheachdan na maidne. bbc.co.uk/feasgar.
Feasgar: Feasgar air Diluain - Tha Gillebrìde Macillemhaoil a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.
Fàilt' air an Dùthaich: 19/06/2017 - Tha òrain aig Marie an diugh bho Ernest Tubb, First Aid Kit, Delta Ray agus gu leòr eile.
Fàilt' air an Dùthaich: 19/06/2017 - Tha òrain aig Marie an diugh bho Ernest Tubb, First Aid Kit, Delta Ray agus gu leòr eile.
Fàilt' air an Dùthaich: 19/06/2017 - Tha òrain aig Marie an diugh bho Ernest Tubb, First Aid Kit, Delta Ray agus gu leòr eile.
Fàilt' air an Dùthaich: 26/06/2017 - Tha ceòl aig Marie bho Merle Haggard, Shania Twain, Ricky Scaggs agus gu leòr eile.
Fàilt' air an Dùthaich: 26/06/2017 - Tha ceòl aig Marie bho Merle Haggard, Shania Twain, Ricky Scaggs agus gu leòr eile.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: 18/06/2017 - Cluinnidh sinn sgeulachd mu Lochan Lunn Dà Bhrà ann an sgìre Loch Abair.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: 25/06/2017 - Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruaraidh mu Thaigh Challaird ann an Loch Abair.
Mac'illeMhìcheil: 23/06/2017 - Tha Iain a' toirt luaidh air fèis 'On The Rocks' a tha fosgladh Dihaoine ann an Eirisgeidh
Na Dùrachdan: 23/06/2017 - Ceòl, òrain agus beannachdan còmhla ri Mairead agus Ailig.
Rapal: An ceòl as fheàrr bho na bliadhnaichean a chaidh seachad - Tha Emma a' toirt thugaibh measgachadh de dh'òrain bho na bliadhnaichean a dh'fhalbh.
Rapal: Breab do Rapal còmhla ri Moreen NicIllinnein - Tha Màiri Ghreumach, Mairead Morgan agus Caitlin Nic a' Ghobhainn air aoigheachd a-nochd.
Rapal: Fèis Xponorth 2017 - Prògram sònraichte bho Xponorth 2017 - ceòl beò agus agallamhan bho na còmhlain a bh' ann.
Rapal: Mark Mac a' Ghobhainn aig an stiùir a-nochd - Joe Sanders, Katie Finlayson agus Zach Ronan air aoigheachd air Breab do Rapal a-nochd.
Rapal: Òran na seachdain bho CRYSTAL - Òran na seachdain bho CRYSTAL agus sùil air clàr ùr Public Service Broadcasting.
Rapal: Òran na seachdain bho Noah Noah - Tha sinn air an t-òran singilte ùr aig NOAH NOAH a thaghadh mar òran na seachdain.
Rogha is Tagha: 23/06/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 23/06/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 23/06/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 152 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh air an t-seachdain a dh'fhalbh o chionn ceud bliadhna.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 152 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh air an t-seachdain a dh'fhalbh o chionn ceud bliadhna.
Sireadh Fhionnlaigh: Sgeulachdan - An Dtr Fionnlagh Macleòid a' còmhradh mu na tha sgeulachdan a' cunntadh dha.
Sireadh Fhionnlaigh: Sgeulachdan - An Dtr Fionnlagh Macleòid a' còmhradh mu na tha sgeulachdan a' cunntadh dha.
Sireadh Fhionnlaigh: Sgeulachdan - An Dtr Fionnlagh Macleòid a' còmhradh mu na tha sgeulachdan a' cunntadh dha.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 19/06/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Marie NicMhathain.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 20/06/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 21/06/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 22/06/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 26/06/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 27/06/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Spòrs na Seachdain: 24/06/2017 - Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Iain Moireasdan.
Sruth na Maoile: 06/12/2016 - Ceòl à Alba 's Èirinn bho Kaela Rowan, Edel Vaughan, Mouth Music agus Blazin' Fiddles.
Sruth na Maoile: 06/12/2016 - Ceòl à Alba 's Èirinn bho Kaela Rowan, Edel Vaughan, Mouth Music agus Blazin' Fiddles.
Sruth na Maoile: 06/12/2016 - Ceòl à Alba 's Èirinn bho Kaela Rowan, Edel Vaughan, Mouth Music agus Blazin' Fiddles.
Sruth na Maoile: 13/12/2016 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Sruth na Maoile: 13/12/2016 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Taisgte: Creideasan - Taghadh mu chreideasan à Museum agus Tasglann nan Eilean ùr le Calum Aonghas MacAoidh.
Taisgte: Creideasan - Taghadh mu chreideasan à Museum agus Tasglann nan Eilean ùr le Calum Aonghas MacAoidh.
Taisgte: Creideasan - Taghadh mu chreideasan à Museum agus Tasglann nan Eilean ùr le Calum Aonghas MacAoidh.
Tiompan: 23/06/2017 - Tha ceòl aig Mairead bho Offa Rex, King Creosote, Thea Gilmore agus Jenny Sturgeon.
Tiompan: 23/06/2017 - Tha ceòl aig Mairead bho Offa Rex, King Creosote, Thea Gilmore agus Jenny Sturgeon.
Tiugainn a Dhannsa: Series 1: Episode 15 - Ailean Caimbeul le ceòl a' bhogsa bho leithid Lex Keith agus Sìne NicConachaigh.
Tiugainn a Dhannsa: Series 1: Episode 15 - Ailean Caimbeul le ceòl a' bhogsa bho leithid Lex Keith agus Sìne NicConachaigh.
Tiugainn a Dhannsa: Series 1: Episode 15 - Ailean Caimbeul le ceòl a' bhogsa bho leithid Lex Keith agus Sìne NicConachaigh.