Radio Nan_Gaidheal (iPlayer Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

A' Mire ri Mòir: 10/10/2017 - Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh a' toirt thugaibh taghadh ciùil.
A' Mire ri Mòir: 11/10/2017 - Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 12/10/2017 - Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh a' toirt thugaibh taghadh ciùil.
A' Mire ri Mòir: 13/10/2017 - Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil.
A' Mire ri Mòir: 16/10/2017 - Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil.
A' Mire ri Mòir: 17/10/2017 - Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil.
A' Mire ri Mòir: 18/10/2017 - Tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
Aileag: Aileag aig a' Mhòd - Tha Lisa a' faighinn facal air farpaisich a' Mhòid beò à Taigh-òsta Bheinn Nibheis.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Prògram sònraichte bho Bun-sgoil Onthank ann an Cille Mheàrnaig. bbc.co.uk/aileag.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Prògram sònraichte bho Bun-sgoil Onthank ann an Cille Mheàrnaig. bbc.co.uk/aileag.
Aithris Na Maidne: 10/10/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 11/10/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 12/10/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 13/10/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 16/10/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 17/10/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 18/10/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris an Fheasgair: 10/10/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 11/10/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 12/10/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 13/10/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 16/10/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 17/10/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 18/10/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
An Litir Bheag: 16/10/2017 - Litir Bheag na seachdain sa le Ruairidh MacIllEathain.
Beag air Bheag: Series 6: Blasad Beag Special - Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.
Beag air Bheag: Series 6: Blasad Beag Special - Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.
Beag air Bheag: Series 6: Blasad Beag Special - Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.
Beag air Bheag: Series 7: Episode 1 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 7: Episode 1 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Caithream Ciùil: 10/10/2017 - Tha ceòl aig Mairead an-diugh bho Session A9, Cara Dillon, Kaela Rowan agus Deanta.
Caithream Ciùil: 11/10/2017 - Tha ceòl aig Mairead NicIllInnein an-diugh bho Mec Lir, Hecla, Maerlock agus Lal Waterson.
Caithream Ciùil: 12/10/2017 - Gaelic and Celtic music, and a round-up of what's on. dethadol@bbc.co.uk.
Caithream Ciùil: 13/10/2017 - Tha ceòl aig Seonag an-diugh bho Skipinnish, Hannah Rarity, Sam Kelly agus Jackie Oates.
Caithream Ciùil: 16/10/2017 - Tha ceòl aig Mairead an-diugh bho Gavin Marwick, Trail West, Kim Carnie agus Niteworks.
Caithream Ciùil: 17/10/2017 - Mairead NicIllinnein le ceòl Ceilteach agus fiosrachadh air na tha dol agaibhse.
Caithream Ciùil: 18/10/2017 - Mairead NicIllinnein le ceòl Ceilteach agus fiosrachadh air na tha dol agaibhse.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach Diciadain - A bheil an Ruis a riaghladh an Ear-Mheadhanaich? bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach Diciadain - A bheil an Ruis a riaghladh an Ear-Mheadhanaich? bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach Dimàirt - Dè th' air fàire dha Catalonia agus dhan Spàinn?
Coinneach MacÌomhair: Coinneach Dimàirt - Dè th' air fàire dha Catalonia agus dhan Spàinn?
Coinneach MacÌomhair: Coinneach MacIomhair aig a' Mhòd - Prògram Choinnich aig a Mhòd Nàiseanta Rìoghail.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach MacIomhair aig a' Mhòd - Prògram Choinnich aig a Mhòd Nàiseanta Rìoghail.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin - An-diugh iomradh air na teintean a tha a' dèanamh sgrios ann an ceann a tuath Chalifornia.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin - An-diugh iomradh air na teintean a tha a' dèanamh sgrios ann an ceann a tuath Chalifornia.
Coinneach MacÌomhair: Dihaoine a th'ann agus tha Dan air ais - Dan Moireach agus Dòmhnall Màrtainn a' deasbad naidheachdan na seachdain.
Coinneach MacÌomhair: Dihaoine a th'ann agus tha Dan air ais - Dan Moireach agus Dòmhnall Màrtainn a' deasbad naidheachdan na seachdain.
Coinneach MacÌomhair: Prògram sònraichte à Baile a' Chaolais - An-diugh tha Coinneach air chuairt timcheall Baile a' Chaolais. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Prògram sònraichte à Baile a' Chaolais - An-diugh tha Coinneach air chuairt timcheall Baile a' Chaolais. bbc.co.uk/coinneach.
Crunluath: 12/10/2017 - Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.
Crunluath: 12/10/2017 - Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.
Crunluath: 12/10/2017 - Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Calum MacMhathain nach maireann 1991 - 1/2 Seirbheis à tasglann a' BhBC bho 1991 còmhla ris an Urr Calum MacMhathain.
Dèanamaid Adhradh: Seirbheis a' Mhòid 2017 - Seirbheis a' Mhòid à Eaglais Bhaile Dhonnchaidh anns a' Ghearastan.
Dèanamaid Adhradh: Seirbheis a' Mhòid 2017 - Seirbheis a' Mhòid à Eaglais Bhaile Dhonnchaidh anns a' Ghearastan.
Feasgar: Feasgar air Diardaoin - Dè tha toirt air daoine a bhith a' frithealadh na Mòdan gach bliadhna?
Feasgar: Feasgar air Diciadain - Lèirmheas air na filmichean as ùire, Blade Runner 2049 agus The Mountain Between Us.
Feasgar: Feasgar air Dihaoine. - Air aoigheachd aig Cathy an-diugh tha Muireann Kelly agus Joy Dunlop. bbc.co.uk/feasgar.
Feasgar: Feasgar air Diluain - Tha Calum MacAmhlaigh anns a' chathair aig Cathy an-diugh.
Feasgar: Feasgar air Dimàirt - Eachdraidh Duaisean Nobel.
Fàilt' air an Dùthaich: 09/10/2017 - Tha òrain aig Marie an diugh bho Moe Bandy, Vince Gill, Tim McGraw agus gu leòr eile.
Fàilt' air an Dùthaich: 16/10/2017 - Tha òrain aig Marie an-diugh bho Tracy Byrd, Hank Williams, Clint Black agus gu leòr eile.
Gleus: 11/10/2017 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Aaron Copland, Haydn, Mozart agus gu leòr eile.
Gleus: 11/10/2017 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Aaron Copland, Haydn, Mozart agus gu leòr eile.
Gleus: 11/10/2017 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Aaron Copland, Haydn, Mozart agus gu leòr eile.
Guthan Binn Nam Bonn: Buinn Òir Loch Abair - Na guthan a choisinn buinn òir aig Mòdan Nàiseanta ann an Loch Abar eadar 1981 agus 2007.
Guthan Binn Nam Bonn: Buinn Òir Loch Abair - Na guthan a choisinn buinn òir aig Mòdan Nàiseanta ann an Loch Abar eadar 1981 agus 2007.
Guthan à Canada 2017: Comunn Gàidhlig Thoronto - Comann Gàidhlig Thoronto a' comharrachadh 130 bliadhna.
Guthan à Canada 2017: Comunn Gàidhlig Thoronto - Comann Gàidhlig Thoronto a' comharrachadh 130 bliadhna.
Guthan à Canada 2017: Iseabail NicDhòmhnaill - Iseabail NicDhòmhnaill ann an còmhradh le Catriona Mhoireach mu a beatha ann an Canada.
Guthan à Canada 2017: Iseabail NicDhòmhnaill - Iseabail NicDhòmhnaill ann an còmhradh le Catriona Mhoireach mu a beatha ann an Canada.
Guthan à Canada 2017: Iseabail NicDhòmhnaill - Iseabail NicDhòmhnaill ann an còmhradh le Catriona Mhoireach mu a beatha ann an Canada.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: 08/10/2017 - Litir do Luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIllEathain.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: 15/10/2017 - Litir do Luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIllEathain.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: 15/10/2017 - Litir do Luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIllEathain.
Mac'illeMhìcheil: 13/10/2017 - Prògram sònraichte a' dèanamh luaidh air an t-seinneadair John Denver, nach maireann.
Mòd 2017: 1/2. Òigridh a shoirbhich bhon a' chiad latha aig Mòd na Cloinne - Cathy NicDhòmhnaill le seinneadairean bhon a' chiad latha aig Mòd na Cloinne.
Mòd 2017: 1/2. Òigridh a shoirbhich bhon a' chiad latha aig Mòd na Cloinne - Cathy NicDhòmhnaill le seinneadairean bhon a' chiad latha aig Mòd na Cloinne.
Mòd 2017: 2/2. Òrain, bàrdachd is fealla-dhà bho Mhòd na Cloinne à Loch Abar - Cathy NicDhòmhnaill le òrain, bàrdachd is fealla-dhà bho Mhòd na Cloinne à Loch Abar.
Mòd 2017: 2/2. Òrain, bàrdachd is fealla-dhà bho Mhòd na Cloinne à Loch Abar - Cathy NicDhòmhnaill le òrain, bàrdachd is fealla-dhà bho Mhòd na Cloinne à Loch Abar.
Mòd 2017: Farpais crìochnachaidh airson Buinn Òir a' Chomuinn Ghàidhealaich - Cathy NicDhòmhnaill le farpais airson Buinn Òir a' Chomuinn Ghàidhealaich.
Na Dùrachdan: 13/10/2017 - Ceòl, òrain agus beannachdan còmhla ri Mairead agus Art.
Rapal: Breab do Rapal le Rachel - A-nochd tha Hannah Mckirdy, Emma NicDhòmhnaill agus Megan Dale air aoigheachd.
Rapal: Electric Honey Records aig 25 - Prògram sònraichte a' comharrachadh 25 bliadhna de Electric Honey Records.
Rapal: Rapal Diardaoin - Measgachadh de na h-òrain as fheàrr bho na bliadhnaichean a dh' fhalbh eadar 7 & 8f.
Rapal: Rapal Diciadain - Clàr na Seachdain bhon chòmhlan Milburn à Sheffield leis a chlàr ùr aca Time.
Rapal: Rapal Dimàirt - Òran na seachdain bhon chòmhlan Static Union à Glaschu. bbc.co.uk/rapal.
Rogha is Tagha: 13/10/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 13/10/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 13/10/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 168 - SS Main dha cuir fodha agus Ciad Batal Passchendaele dha chuir air an 12mh den mhìos.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 168 - SS Main dha cuir fodha agus Ciad Batal Passchendaele dha chuir air an 12mh den mhìos.
Seachdain sa Chogadh: Seachdainean sa Chogadh: Episode 56 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDhòmhnaill.
Seachdain sa Chogadh: Seachdainean sa Chogadh: Episode 56 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDhòmhnaill.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 10/10/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 11/10/2017 - Spòrs, fealla-dhà agus measgachadh de cheòl air a thaghadh le Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 12/10/2017 - Spòrs, fealla-dhà agus measgachadh de cheòl air a thaghadh le Derek Moireach. @DerekPluto.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 16/10/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 17/10/2017 - Fealla-dhà, spòrs agus ceòl air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek Moireach. @DerekPluto,
Siubhal gu Seachd le Pluto: 18/10/2017 - Cluinnear measgachadh math de cheòl air a thaghadh le Derek Moireach. @DerekPluto.
Spòrs na Seachdain: 14/10/2017 - Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Iain Moireasdan.
Sàr Chlàr: Series 7: Episode 4 - Tha Coinneach Moireasdan a' taghadh bho'n chlàr aig Queen, 'Live at Wembley Stadium'.
Sàr Chlàr: Series 7: Episode 4 - Tha Coinneach Moireasdan a' taghadh bho'n chlàr aig Queen, 'Live at Wembley Stadium'.
Sàr Chlàr: Series 7: Episode 4 - Tha Coinneach Moireasdan a' taghadh bho'n chlàr aig Queen, 'Live at Wembley Stadium'.
Sàr Chlàr: Series 7: Episode 5 - Mòrag Stiùbhart le taghadh de dh'òrain bho'n chlàr Glen Campbell's Twenty Golden Greats.
Tasglann Chanada: Malcolm A Macleòid agus Danny K Macleòid, Siorrachd Bhictoria, Ceap Breatann - Malcolm A Macleòid agus Danny K Macleòid le còmhradh 's òrain dha Fred MacAmhlaigh.
Tasglann Chanada: Malcolm A Macleòid agus Danny K Macleòid, Siorrachd Bhictoria, Ceap Breatann - Malcolm A Macleòid agus Danny K Macleòid le còmhradh 's òrain dha Fred MacAmhlaigh.
Tasglann Chanada: Malcolm A Macleòid agus Danny K Macleòid, Siorrachd Bhictoria, Ceap Breatann - Malcolm A Macleòid agus Danny K Macleòid le còmhradh 's òrain dha Fred MacAmhlaigh.
Tiompan: 13/10/2017 - Tha ceòl aig Mairead bho Session A9, Julie Fowlis, Na Waterboys agus gu leòr eile.
Tiompan: 13/10/2017 - Tha ceòl aig Mairead bho Session A9, Julie Fowlis, Na Waterboys agus gu leòr eile.
Tuil Mhòr an Eilein Sgitheanaich: Episode 1 - Seumas Dòmhnallach le eachdraidh Tuil Mhòr an Eilein Sgitheanaich a thachair ann an 1877.