Radio Nan_Gaidheal (iPlayer Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

A' Mire ri Mòir: 11/12/2017 - Morag Dhòmhnallach le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 12/12/2017 - Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig
A' Mire ri Mòir: 13/12/2017 - Tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 14/12/2017 - Morag Dhòmhnallach le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 15/12/2017 - Tha i beachdail agus beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
Aileag: 08/12/2017 - Sgeulachd a' Pheata Sgadain le Goiridh ann an Seanchasan Peigi an t-seachdain 'sa.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - An-diugh ann an seanchasan Peigi tha Goiridh ag innse sgeulachd Dòmhnall na Croite.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - An-diugh ann an seanchasan Peigi tha Goiridh ag innse sgeulachd Dòmhnall na Croite.
Air Mo Chuairt le Ealasaid Chaimbeul: Earrann 1/10 - An leabhar aig Ealasaid, tidsear à Barraigh air a leughadh le Màiri Liz NicFhionghuin.
Air Mo Chuairt le Ealasaid Chaimbeul: Earrann 2/10 - An leabhar aig Ealasaid, tidsear à Barraigh air a leughadh le Màiri Liz NicFhionghuin.
Air Mo Chuairt le Ealasaid Chaimbeul: Earrann 2/10 - An leabhar aig Ealasaid, tidsear à Barraigh air a leughadh le Màiri Liz NicFhionghuin.
Air Mo Chuairt le Ealasaid Chaimbeul: Earrann 2/10 - An leabhar aig Ealasaid, tidsear à Barraigh air a leughadh le Màiri Liz NicFhionghuin.
Aithris Na Maidne: 11/12/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 12/12/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 13/12/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 14/12/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 15/12/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris an Fheasgair: 11/12/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 12/12/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 13/12/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 14/12/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 15/12/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Alleluia: Sgeulachd mu chreideamh bho Shona NicDhòmhnaill - Iain MacFhionghain le taghadh de laoidhean, sailm & sgeulachdan phearsanta mu chreideimh.
Alleluia: Taghadh de laoidhean is sailm bhon t-sreath air fad - Prògram sònraichte le taghadh de na laoidhean 's na sailm a chualas thairis an t-sreath.
An Litir Bheag: 10/12/2017 - Litir Bheag na seachdain sa le Ruairidh MacIllEathain.
An Litir Bheag: 17/12/2017 - Litir Bheag na seachdain sa le Ruairidh MacIlleathain.
Beag air Bheag: Series 7: Blasad Beag Special - Programme for Gaelic learners with John Urquhart specifically for beginners.
Beag air Bheag: Series 7: Episode 8 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 7: Oisean a' Ghràmair Special - A programme for Gaelic learners presented by John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 7: Oisean a' Ghràmair Special - A programme for Gaelic learners presented by John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 7: Oisean a' Ghràmair Special - A programme for Gaelic learners presented by John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 7: Oisean a' Ghràmair Special - A programme for Gaelic learners presented by John Urquhart.
Caithream Ciùil: 11/12/2017 - Mairead NicIllinnein le ceòl bho Daimh, Kris Drever, Damien O'Kane agus Johnny Coppin.
Caithream Ciùil: 12/12/2017 - Tha ceòl aig Mairead an-diugh bho Skipinnish, Whyte, Malinky agus Kyle Warren.
Caithream Ciùil: 13/12/2017 - Mairead NicIllinnein le ceòl bho Gary Innes, Olivia Chaney, Eoin Dillon agus Gatehouse.
Caithream Ciùil: 14/12/2017 - Tha ceòl aig Seonag an-diugh bho Outside Track, Na Duplets, Damien O'Kane agus Lau.
Caithream Ciùil: 15/12/2017 - Seonag Monk le taghadh bho Kerfuffle, Dougie McCance, Damien O'Kane agus Ceit Rusby.
Coinneach MacÌomhair: 11/12/2017 - Sùil air colbhan an deireadh sheachdain. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: 11/12/2017 - Sùil air colbhan an deireadh sheachdain. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin - An-diugh tha Coinneach air chuairt air na h-Eileanan Flannach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin - An-diugh tha Coinneach air chuairt air na h-Eileanan Flannach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diciadain - An-diugh tha sinn a' faighinn mìneachadh air Fèill Hanukkah. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diciadain - An-diugh tha sinn a' faighinn mìneachadh air Fèill Hanukkah. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dihaoine - Sùil air ais air naidheachdan na seachdain.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dihaoine - Sùil air ais air naidheachdan na seachdain.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dimairt - An-diugh ceistean mu dheidhinn dè a th' anns a' chridhe? bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dimairt - An-diugh ceistean mu dheidhinn dè a th' anns a' chridhe? bbc.co.uk/coinneach.
Crunluath: 07/12/2017 - Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.
Crunluath: 14/12/2017 - Airson an turas mu dheireadh, Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.
Crunluath: 14/12/2017 - Airson an turas mu dheireadh, Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.
Crunluath: 14/12/2017 - Airson an turas mu dheireadh, Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.
Còmhradh Ciùil: Ingrid NicEanraig agus Iain MacPhàrlain - Eòghann MacEanraig a' còmhradh ri luchd-ciùil mu na h-innealan-ciùil aca.
Dèanamaid Adhradh: An Canan Iain Aonghas Mac a' Bhreatannaich 2003 - Seirbheis an dàrna Didòmhnaich den Aidmheint còmhla ris a' Chanan I A Mac a' Bhreatannaich
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais Nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu - Seirbheis còmhla ris an Urr C Stiùbhart, Eaglais nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Coinneach Stiùbhart, Eaglais Nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu - Seirbheis còmhla ris an Urr C Stiùbhart, Eaglais nan Clèireach Ath-Leasaichte, Glaschu.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Daniel MacFhionghuin, an Eaglais Shaor Leantainneach 2003 - Seirbheis bho 2003 còmhla ris an Urr Daniel MacFhionghuin, an Eaglais Shaor Leantainneach.
Dèanamaid Adhradh: Mgr Cailean MacAonghais - Seirbheis le Mgr Cailean MacAonghais airson an treas Dòmhnach den Aidmheint.
Dèanamaid Adhradh: Mgr Cailean MacAonghais - Seirbheis le Mgr Cailean MacAonghais airson an treas Dòmhnach den Aidmheint.
Feasgar: Feasgar Diciadain - Dè a' bhuaidh a tha aig diofar deochan air eanchainn dhaoine?
Feasgar: Feasgar Dimàirt - An-diugh cluinnidh sibh mar a tha casan is pluicean muice anns an fhasan mar bhiadh.
Feasgar: Feasgar air Diardaoin - Dè na paidhean mions-milis Nollaig as fheàrr?
Feasgar: Feasgar air Dihaoine - Sùil air naidheachdan na maidne.
Feasgar: Feasgar air Diluain - Sùil air naidheachdan na maidne. bbc.co.uk/feasgar.
Fàilt' air Pàislig - Sùil air Pàislig a bh' air geàrr-liosta Baile Culturail na Rìoghachd Aonaichte 2021.
Fàilt' air Pàislig - Sùil air Pàislig a bh' air geàrr-liosta Baile Culturail na Rìoghachd Aonaichte 2021.
Fàilt' air Pàislig - Sùil air Pàislig a bh' air geàrr-liosta Baile Culturail na Rìoghachd Aonaichte 2021.
Fàilt' air an Dùthaich: 04/12/2017 - Tha òrain aig Marie bho Travis Tritt, Charlie Pride, Stella Parton agus gu leòr eile.
Fàilt' air an Dùthaich: 11/12/2017 - Anna Nic na Ceardaich le ceòl dùthchail bho leithid Chris Stapleton agus Jon Pardi.
Fàilt' air an Dùthaich: 11/12/2017 - Anna Nic na Ceardaich le ceòl dùthchail bho leithid Chris Stapleton agus Jon Pardi.
Fàilt' air an Dùthaich: 11/12/2017 - Anna Nic na Ceardaich le ceòl dùthchail bho leithid Chris Stapleton agus Jon Pardi.
Gleus: 06/12/2017 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Berlioz, Mahler, John Rutter agus gu leòr eile.
Gleus: 13/12/2017 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Borodin, Sibelius, Steve Reich agus gu leòr eile.
Gleus: 13/12/2017 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Borodin, Sibelius, Steve Reich agus gu leòr eile.
Gleus: 13/12/2017 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Borodin, Sibelius, Steve Reich agus gu leòr eile.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: 10/12/2017 - Litir do Luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIllEathain.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: 10/12/2017 - Litir do Luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIllEathain.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: Litir do Luchd-ionnsachaidh - Litir do Luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIlleathain.
Mac'illeMhìcheil: 15/12/2017 - Tha Iain a' cuir fàilt' air Anne-Louise Stiùbhart, deasaiche fuaim telebhisein à Leòdhas.
Na Dùrachdan: 15/12/2017 - Ceòl, òrain agus beannachdan còmhla ri Mairead agus Ailig. Call 08000 967050.
Rapal: Breab do Rapal le Moreen - Tha Moreen Nicillinnein aig an stiùir a-nochd. bbc.co.uk/rapal.
Rapal: Rapal Diardaoin - Òrain bho na bliadhnaichean a dh' fhalbh eadar 7-8f agus ceòl dannsa eadar 8-9f.
Rapal: Rapal Diciadain - Tha sinn air clàr Nollaig a thaghadh mar chlàr na seachdain.
Rapal: Rapal Dimàirt - Òran na seachdain, Dimàirt aig na Dealbhan agus òran Nollaig no dhà ri thighinn.
Rogha is Tagha: 08/12/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 15/12/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 15/12/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 15/12/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 177 - Smachd air baile Ierusalem agus aonta sìth dha ruighinn eadar Romània 's a' Ghearmailt.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 177 - Smachd air baile Ierusalem agus aonta sìth dha ruighinn eadar Romània 's a' Ghearmailt.
Sgeulachd Beatha: Mòrag Nicleòid - An obair 's na daoine ann a Sgoil Eòlais na h-Alba - An obair cruinneachaidh 's na daoine air na chuir i eòlas ann a Sgoil Eòlais na h-Alba.
Sgeulachd Beatha: Mòrag Nicleòid - An obair 's na daoine ann a Sgoil Eòlais na h-Alba - An obair cruinneachaidh 's na daoine air na chuir i eòlas ann a Sgoil Eòlais na h-Alba.
Sgeulachd Beatha: Mòrag Nicleòid - An obair 's na daoine ann a Sgoil Eòlais na h-Alba - An obair cruinneachaidh 's na daoine air na chuir i eòlas ann a Sgoil Eòlais na h-Alba.
Sgeulachd Beatha: Mòrag Nicleòid - Dùn Èideann 's a' tòiseachadh ann a Sgoil Eòlais na h-Alba - A' ruighinn Dhùn Èideann, foghlam 's a' tòiseachadh ag obair ann a Sgoil Eòlais na h-Alba.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 11/12/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 12/12/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 13/12/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 14/12/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh Tweet @DerekPluto.
Spòrs na Seachdain: 09/12/2017 - Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Iain Moireasdan.
Spòrs na Seachdain: 16/12/2017 - Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Iain Moireasdan.
Sruth na Maoile: Sruth na Maoile - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Sruth na Maoile: Sruth na Maoile - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Sruth na Maoile: Sruth na Maoile - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Sàr Chlàr: Series 7: Episode 12 - Ailig O' Henley a' taghadh òrain bho'n chlàr 'Rumours' leis a' chòmhlan Fleetwood Mac.
Tiompan: 08/12/2017 - Tha ceòl aig Mairead an-diugh bho Alison Krauss, Dean Owens, Lori Watson agus gu leòr eile
Tiompan: 15/12/2017 - Air Tiompan an-diugh, ceòl bho Eliza Carthy, Sam Kelly, Blue Rose Code agus gu leòr eile.
Tiompan: 15/12/2017 - Air Tiompan an-diugh, ceòl bho Eliza Carthy, Sam Kelly, Blue Rose Code agus gu leòr eile.