Radio Nan_Gaidheal (iPlayer Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

A' Mire ri Mòir: 13/08/2018 - Morag Dhòmhnallach le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 14/08/2018 - Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha taghadh de dh'òrain Ghàidhlig gar feitheamh.
A' Mire ri Mòir: 15/08/2018 - Tha Morag Dhòmhnallach a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 16/08/2018 - Morag Dhòmhnallach le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 17/08/2018 - Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha taghadh de dh'òrain Ghàidhlig gar feitheamh.
A' Mire ri Mòir: 20/08/2018 - Taghadh de dh'òrain Ghàidhlig agus beachdan air cuspairean an latha.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Sùil air ais air Runrig agus iad a' cluich a' chuirm mu dheireadh aca Disathairne.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - Sùil air ais air Runrig agus iad a' cluich a' chuirm mu dheireadh aca Disathairne.
Aithris Na Maidne: 13/08/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 14/08/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 15/08/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 16/08/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 17/08/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 20/08/2018 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris an Fheasgair: 13/08/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 14/08/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 15/08/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 16/08/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 17/08/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 20/08/2018 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Alleluia: Sgeulachd mu chreideamh bho Cathy Mary MacIver - Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan mu chreideamh.
Alleluia: Sgeulachd mu chreideamh bho David Nicholson - Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan mu chreideamh.
An Litir Bheag: An Litir Bheag 691 - Litir Bheag na seachdain sa le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 691.
An Litir Bheag: An Litir Bheag 692 - Litir Bheag na seachdain sa le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 692.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 6 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 7 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 7 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 7 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 7 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Beag air Bheag: Series 8: Episode 8 - Brush up on your Gaelic language skills with John Urquhart.
Caithream Ciùil: 13/08/2018 - Mairead NicIllinnein le ceòl bho Daimh, Dervish, Niteworks agus Aodh MacRuairi.
Caithream Ciùil: 14/08/2018 - Mairead NicIllinnein le ceòl bho Steph Geremia, Gary Innes, Damien O'Kane agus Tide Lines.
Caithream Ciùil: 15/08/2018 - Mairead NicIllinnein le ceòl bho Phil Smillie, Trail West, Hecla agus De Dannan.
Caithream Ciùil: 16/08/2018 - Seonag Monk le ceòl Ceilteach agus fiosrachadh air na tha dol agaibhse.
Caithream Ciùil: 17/08/2018 - Seonag Monk le ceòl bho Runrig, Trail West, Beinn Lee agus Hamish Napier.
Caithream Ciùil: 20/08/2018 - Ceòl Ceilteach agus fiosrachadh air dè a tha dol agaibhse.
CiorramACH: Dòmhnall Moireasdan - Sgeulachd Dhòmhnaill Mhoireasdain a tha dall agus aig aois 65 na oileanach am Birmingham.
CiorramACH: Dòmhnall Moireasdan - Sgeulachd Dhòmhnaill Mhoireasdain a tha dall agus aig aois 65 na oileanach am Birmingham.
CiorramACH: Teaghlach Mhic a' Ghobhainn - Sgeulachd teaghlaich bho Mhina agus Donnie Mac a' Ghobhainn.
CiorramACH: Teaghlach Mhic a' Ghobhainn - Sgeulachd teaghlaich bho Mhina agus Donnie Mac a' Ghobhainn.
CiorramACH: Teaghlach Mhic a' Ghobhainn - Sgeulachd teaghlaich bho Mhina agus Donnie Mac a' Ghobhainn.
Coinneach MacÌomhair: 14/08/2018 - Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh gach là. Post-dealan: Coinneach@bbc.co.uk.
Coinneach MacÌomhair: 14/08/2018 - Còmhradh, conaltradh agus cnuasachadh gach là. Post-dealan: Coinneach@bbc.co.uk.
Coinneach MacÌomhair: 17/08/2018 - 'S iad Dan Moireach agus Seonag Nic a' Ghobhainn a tha còmhla ri Coinneach an-diugh.
Coinneach MacÌomhair: 17/08/2018 - 'S iad Dan Moireach agus Seonag Nic a' Ghobhainn a tha còmhla ri Coinneach an-diugh.
Coinneach MacÌomhair: 20/08/2018 - Sùil air na beachdan a nochd ann an colbhan pàipearan-naidheachd an deireadh sheachdain.
Coinneach MacÌomhair: 20/08/2018 - Sùil air na beachdan a nochd ann an colbhan pàipearan-naidheachd an deireadh sheachdain.
Coinneach MacÌomhair: A' Togail nan Srùban. - An-diugh tha Coinneach a-muigh air an tràigh a' togail shrùbain. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: A' Togail nan Srùban. - An-diugh tha Coinneach a-muigh air an tràigh a' togail shrùbain. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: A' bruich nan srùban. - Às dèidh srùbain a thogail an-dè, an-diugh tha Coinneach anns a' chidsin dham bruich.
Coinneach MacÌomhair: A' bruich nan srùban. - Às dèidh srùbain a thogail an-dè, an-diugh tha Coinneach anns a' chidsin dham bruich.
Coinneach MacÌomhair: Na Co-fharpaisean Eòrpach - An-diugh dè am feum a rinn na Co-fharpaisean Eòrpach dha Glaschu? bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Na Co-fharpaisean Eòrpach - An-diugh dè am feum a rinn na Co-fharpaisean Eòrpach dha Glaschu? bbc.co.uk/coinneach.
Crunluath: 09/08/2018 - Catrìona NicNèill le clàraidhean bho chuirm Phìobaireachd aig Ceòlas 2018.
Crunluath: 16/08/2018 - Catrìona NicNèill le taghadh de cheòl na pìoba.
Crunluath: 16/08/2018 - Catrìona NicNèill le taghadh de cheòl na pìoba.
Crunluath: 16/08/2018 - Catrìona NicNèill le taghadh de cheòl na pìoba.
Cuairt Dheireannach Cupa MhicAmhlaigh - Aithris air Cuairt Dheireannach Cupa MhicAmhlaigh à Pàirce Mossfield san Òban.
Cuairt Mu Bharraigh: Episode 2 - Calum a' Chal agus Dòmhnall Lach a' cur cuairt air baile Eòlaigearraidh.
Cuairt Mu Bharraigh: Episode 3 - Dòmhnall Lach agus Calum a' Chal a' coiseachd rathad na beinne gu baile Chleat.
Cuairt Mu Bharraigh: Episode 3 - Dòmhnall Lach agus Calum a' Chal a' coiseachd rathad na beinne gu baile Chleat.
Cuairt Mu Bharraigh: Episode 3 - Dòmhnall Lach agus Calum a' Chal a' coiseachd rathad na beinne gu baile Chleat.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Alasdair MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois - Còmhla ris an Urr A MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Alasdair MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois - Còmhla ris an Urr A MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Jack MacArtair, Eaglais Naomh Chaluim Chille, Glaschu - 1991 - Seirbheis còmhla ris an Urr Jack MacArtair, Eaglais Naomh Chaluim Chille, Glaschu (1991).
Dèanamaid Adhradh: Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein - Seirbheis Ghàidhlig còmhla ri Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein.
Dèanamaid Adhradh: Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein - Seirbheis Ghàidhlig còmhla ri Iain Eàirdsidh Mac a' Mhaoilein.
Dèanamaid Adhradh: Seirbheis Ghleann na Ceòlraidh à Uibhist - 2007 - Seirbheis Ghleann na Ceòlraidh à Eaglais Naomh Peadair, Dalabrog 2007.
Feasgar: 15/08/2018 - An-diugh tha sinn a' comharrachadh Seachdain Nàiseanta Lotaichean. bbc.co.uk/feasgar.
Feasgar: 16/08/2018 - Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh Cathy NicDhòmhnaill.
Feasgar: 20/08/2018 - Tha Alasdair MacCaluim agus Raonaid Cheanadach còmhla ri Cathy an-diugh.
Feasgar: Feasgar Dimàirt - Naidheachdan, deasbad, ceol, is cur-seachad aig am bidh comhla ri Cathy NicDhomhnaill.
Feasgar: Feasgar air Dihaoine - Tha Marion NicLeòid & Ricky Hannaway a' beachdachadh air naidheachdan an là.
Feasgar: Feasgar air Dimàirt - An-diugh beachd air an dealbh-chluiche Midsummer a tha ri fhaicinn aig Fèis Dhùn Èideann.
Fàilt' air an Dùthaich: 13/08/2018 - Tha òrain aig Marie an-diugh bho Lefty Frizzell, Patsy Cline, Jim Reeves agus gu leòr eile
Fàilt' air an Dùthaich: 13/08/2018 - Tha òrain aig Marie an-diugh bho Lefty Frizzell, Patsy Cline, Jim Reeves agus gu leòr eile
Fàilt' air an Dùthaich: 13/08/2018 - Tha òrain aig Marie an-diugh bho Lefty Frizzell, Patsy Cline, Jim Reeves agus gu leòr eile
Fàilt' air an Dùthaich: 20/08/2018 - Tha òrain aig Marie an-diugh bho Kathy Mattea, Merle Travis, Josh Abbott agus gu leòr eile
Fàilt' air an Dùthaich: 20/08/2018 - Tha òrain aig Marie an-diugh bho Kathy Mattea, Merle Travis, Josh Abbott agus gu leòr eile
Gleus: 04/10/2017 - Fuinn, còisirean agus òrain bho shaoghal ceòl clasaigeach agus eile, le Iain Moireach.
Iain Kaid MacGill - Eain - Bàrd, seinneadair, fear-iomain a choisinn cliù na là, ach cò e an 'Kaid'?
Litir do Luchd-ionnsachaidh: Litir do Luchd-ionnsachaidh 995 - Litir do luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 995.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: Litir do Luchd-ionnsachaidh 995 - Litir do luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 995.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: Litir do Luchd-ionnsachaidh 996 - Litir do luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIlleathain. Litir àireamh 996.
Mac'illeMhìcheil: 17/08/2018 - Air Mac 'Ille Mhìcheil, bìth cuid a tha dol chun a' chuirm mu dheireadh aig Runrig.
Na Dùrachdan: 17/08/2018 - Ceòl, òrain agus beannachdan còmhla ri Mairead agus Art.
Play Gaelic: Episode 1 - Featuring songs from Runrig's first album which are still popular over 30 years later.
Play Gaelic: Episode 2 - A' chiad chlàr aig Run Rig 's tha na h-òrain fhathast air an seinn fad is farsaing.
Play Gaelic: Episode 2 - A' chiad chlàr aig Run Rig 's tha na h-òrain fhathast air an seinn fad is farsaing.
Play Gaelic: Episode 2 - A' chiad chlàr aig Run Rig 's tha na h-òrain fhathast air an seinn fad is farsaing.
Rapal: 14/08/2018 - Òran na seachdain, Dimàirt aig na Dealbhan agus taghadh de na h-òrain ùra as fheàrr.
Rapal: 15/08/2018 - Clàr na seachdain bho Niteworks, agallamh leis a' chòmhlan.
Rapal: Breab do Rapal - Na criomagan as fheàrr bho Breab do Rapal ann an 2017. bbc.co.uk/rapal.
Rapal: Breab do Rapal le Joe - Tha Joe Sanders anns a' chathair le triùir air aoigheachd a' deasbad na naidheachdan.
Rapal: Prògram ro-chlàraichte le taghadh de na h-òrain as fheàrr bho na Naochadan - Prògram ro-chlàraichte le taghadh de na h-òrain as fheàrr bho na Naochadan.
Rogha is Tagha: 10/08/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 17/08/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 17/08/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 17/08/2018 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Runrig @ 30 - Cuimhneachain a' chòmhlain 's luchd-leantainn nuair a bha 'd 30 bliadhna còmhla ann a 2003
Runrig @ 30 - Cuimhneachain a' chòmhlain 's luchd-leantainn nuair a bha 'd 30 bliadhna còmhla ann a 2003
Runrig @ 30 - Cuimhneachain a' chòmhlain 's luchd-leantainn nuair a bha 'd 30 bliadhna còmhla ann a 2003
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 212 - Blàr Amiens a' crìochnachadh 's na Gearmailtich a' tuigs' gu robh an cogadh air a chall.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 212 - Blàr Amiens a' crìochnachadh 's na Gearmailtich a' tuigs' gu robh an cogadh air a chall.
Seachdain sa Chogadh: Seachdainean sa Chogadh: Episode 70 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDhòmhnaill.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 13/08/2018 - Derek "Pluto" Moireach le ceòl, fealla-dhà agus 'Seachdain sna Charts'.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 14/08/2018 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 15/08/2018 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 16/08/2018 - Ceòl agus fealla-dhà ann am pailteas còmhla ri Derek Pluto Moireach agus 'Ur Taghadh'.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 20/08/2018 - Derek "Pluto" Moireach le ceòl, fealla-dhà agus 'Seachdain sna Charts'.
Spòrs na Seachdain: 18/08/2018 - Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Iain Moireasdan.
Sruth na Maoile: 23/01/2018 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Sruth na Maoile: 30/01/2018 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Sruth na Maoile: 30/01/2018 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Sruth na Maoile: 30/01/2018 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Tiompan: 17/08/2018 - Tha an taghadh air Tiompan a-nochd a' tighinn bho na clàran aig Runrig.
Tiompan: 17/08/2018 - Tha an taghadh air Tiompan a-nochd a' tighinn bho na clàran aig Runrig.