Radio Nan_Gaidheal (iPlayer Links)
A-Z of all shows (supplied by  The Beebotron )

A' Mire ri Mòir: 11/08/2017 - Mòrag Dhòmhnallach le deagh mheasgachadh de dh'òrain traidiseanta.
A' Mire ri Mòir: 14/08/2017 - Morag Dhòmhnallach a' craoladh à Singeapòr le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 15/08/2017 - Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig
A' Mire ri Mòir: 16/08/2017 - Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 17/08/2017 - Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
A' Mire ri Mòir: 18/08/2017 - Morag Dhòmhnallach a' craoladh à Singeapòr le taghadh de dh'òrain Ghàidhlig.
Aileag: Aileag ann an Disneyland, Paris - Janice Ann NicAoidh le prògram sònraichte à Disneyland Paris.
Aileag: Aileag ann an Disneyland, Paris - Janice Ann NicAoidh le prògram sònraichte à Disneyland Paris.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - A' chiad phrògram às dèidh làithean saora an t-samhraidh.
Aileag: Aileag còmhla ri Lisa - A' chiad phrògram às dèidh làithean saora an t-samhraidh.
Aithris Na Maidne: 11/08/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 14/08/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 15/08/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 16/08/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 17/08/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris Na Maidne: 18/08/2017 - Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar - nàiseanta gach madainn.
Aithris an Fheasgair: 11/08/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 14/08/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 15/08/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 16/08/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 17/08/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Aithris an Fheasgair: 18/08/2017 - Naidheachdan nàiseanta is ionadail o Dhiluain gu Dihaoine.
Alleluia: Sgeulachd mu chreideamh bho Eachann MacCoinnich - Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan mu chreideamh.
Am Firhill Flyer - Seonaidh MacCoinnich, sàr chluicheadair ball-coise a bh' aig Partick Thistle.
An Litir Bheag: An Litir Bheag. - Litir Bheag na seachdain 'sa le Ruaraidh MacIlleathain.
Beag air Bheag: Series 6: Episode 6 - Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.
Beag air Bheag: Series 6: Episode 7 - Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.
Beag air Bheag: Series 6: Episode 7 - Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.
Beag air Bheag: Series 6: Episode 7 - Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.
Caithream Ciùil: 11/08/2017 - Tha ceòl aig Seonag an-diugh bho Na Pogues, Breabach, Kaela Rowan agus Brian O'hEadhra.
Caithream Ciùil: 14/08/2017 - Tha ceòl aig Mairead an-diugh bho New Celeste, Altan, Alan Kelly agus Teannaich.
Caithream Ciùil: 15/08/2017 - Tha ceòl aig Mairead NicIllInnein bho Elephant Sessions, Daimh agus Sharon Shannon.
Caithream Ciùil: 16/08/2017 - Tha ceòl aig Mairead an-diugh bho Bruce Molsky, Ryan Young, Runrig agus Patrick Street.
Caithream Ciùil: 17/08/2017 - Tha ceòl aig Mairead an diugh bho Christy Moore, Gary Innes, Grainne Holland agus Fras.
Caithream Ciùil: 18/08/2017 - Seonag Monk le ceòl Ceilteach agus fiosrachadh air na tha dol agaibhse.
Coinneach MacÌomhair: 18/08/2017 - Tha Coinneach an t-seachdain 'sa air turas samhraidh eile, an-diugh anns an Oban.
Coinneach MacÌomhair: 18/08/2017 - Tha Coinneach an t-seachdain 'sa air turas samhraidh eile, an-diugh anns an Oban.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin - An-diugh leabhar spòrs eile à Tasglann Nàiseanta na h-Alba còmhla ri Ùisdean MacIllInnein.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Diardaoin - An-diugh leabhar spòrs eile à Tasglann Nàiseanta na h-Alba còmhla ri Ùisdean MacIllInnein.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dimàirt. - Tha blas na h-Ìnnseachan air prògram an latha an-diugh. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Coinneach madainn Dimàirt. - Tha blas na h-Ìnnseachan air prògram an latha an-diugh. bbc.co.uk/coinneach.
Coinneach MacÌomhair: Gleann Chille Mhàrtainn - Tha am Brig. Iain MacPhàrlain a' toirt Coinneach timcheall Gleann Chille Mhàrtainn.
Coinneach MacÌomhair: Gleann Chille Mhàrtainn - Tha am Brig. Iain MacPhàrlain a' toirt Coinneach timcheall Gleann Chille Mhàrtainn.
Coinneach MacÌomhair: Na Colbhan - Sùil air na beachdan a nochd anns na colbhan aig an deireadh sheachdain.
Coinneach MacÌomhair: Na Colbhan - Sùil air na beachdan a nochd anns na colbhan aig an deireadh sheachdain.
Coinneach MacÌomhair: Tha Dan air ais - Sùil air ais air naidheachdan na seachdain le Dan Moireach agus Dòmhnall Màrtainn.
Coinneach MacÌomhair: Tha Dan air ais - Sùil air ais air naidheachdan na seachdain le Dan Moireach agus Dòmhnall Màrtainn.
Crunluath: 10/08/2017 - Cailean MacIlleathain le taghadh de cheòl na pìoba.
Crunluath: 17/08/2017 - Cailean MacIlleathain le ceòl na pìoba bho leithid Fred Moireasdan agus Dàimh.
Crunluath: 17/08/2017 - Cailean MacIlleathain le ceòl na pìoba bho leithid Fred Moireasdan agus Dàimh.
Cuairt Dheireannach Cupa MhicAmhlaigh - Sgioba spòrs le aithris air a' gheama à Pàirce Mhossfield san Òban.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Alasdair MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois - Còmhla ris an Urr A MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Alasdair MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois - Còmhla ris an Urr A MacAmhlaigh, Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois.
Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Dòmhnall MacLeòid, Eaglais Shaor Sràid Briton 1997 - 1/2 Seirbheis còmhla ris an Urr Dòmhnall MacLeòid, Eaglais Shaor Sràid Briton bho 1997.
Dòmhnall Ruadh Chorùna - Am bàrd, Dòmhnall Dòmhnallach ann an còmhradh ri Fred MacAmhlaigh ann an 1962.
Feasgar: 16/08/2017 - Tha sinn a' comharrachadh 40 bliadhna bhon a chaochail Elvis Presley.
Feasgar: Dihaoine air Feasgar - Tha Sarah NicEachainn agus Artair Donald a' ruith air naidheachdan na maidne.
Feasgar: Dihaoine le Calum MacAmhlaigh - An latha mu dheireadh aig Calum MacAmhlaigh anns a' chathair aig Cathy.
Feasgar: Feasgar air Diardaoin - Tha Calum MacAmhlaigh air ais anns a' chathair aig Cathy an-diugh.
Feasgar: Feasgar air Diciadain - Tha Calum Dòmhnallach air ais le sgeulachd beatha cleasaiche ainmeile eile.
Feasgar: Feasgar air Diluain - Sùil air naidheachdan na maidne. bbc.co.uk/feasgar.
Fàilt' air an Dùthaich: 07/08/2017 - Anna le ceòl dùthchail bho leithid George Strait, Thomas Rhett agus Lyle Lovett.
Fàilt' air an Dùthaich: 14/08/2017 - Anna Nic na Ceardaich le ceòl dùthchail bho leithid Jason Isbell agus Glen Campbell.
Fàilt' air an Dùthaich: 14/08/2017 - Anna Nic na Ceardaich le ceòl dùthchail bho leithid Jason Isbell agus Glen Campbell.
Fàilt' air an Dùthaich: 14/08/2017 - Anna Nic na Ceardaich le ceòl dùthchail bho leithid Jason Isbell agus Glen Campbell.
Gleus: 16/11/2016 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Mozart, Ravel, Yo-Yo Ma agus gu leòr eile.
Gleus: 23/11/2016 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Beethoven, Debussy, Arvo Part agus gu leòr eile.
Gleus: 23/11/2016 - Air Gleus an t-seachdain sa ceòl le Beethoven, Debussy, Arvo Part agus gu leòr eile.
Guthan à Canada 2017: Oighrig Deslauriers - Oighrig Deslauriers à Leòdhas a' còmhradh ri Catrìona Mhoireach mu a beatha an Canada.
Guthan à Canada 2017: Oighrig Deslauriers - Oighrig Deslauriers à Leòdhas a' còmhradh ri Catrìona Mhoireach mu a beatha an Canada.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: 13/08/2017 - Litir do Luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIllEathain.
Litir do Luchd-ionnsachaidh: 13/08/2017 - Litir do Luchd-ionnsachaidh le Ruairidh MacIllEathain.
Mac'illeMhìcheil: 11/08/2017 - Cuiridh Iain agus Mairead NicNèill an deireadh-sheachdain air a chasan.
Mac'illeMhìcheil: 18/08/2017 - Tha Iain a' cur fàilte air Iseabail T NicDhòmhnaill, eòlaiche ciùil na Gàidhlig.
Na Dùrachdan: 11/08/2017 - Mairead NicIllinnein agus Art MacCarmaig le ceòl, òrain is fealla-dhà.
Na Dùrachdan: 18/08/2017 - Ceòl, òrain agus beannachdan còmhla ri Mairead, Ceitidh Ann agus Artair.
Rapal: Breab do Rapal le Mark. - Tha Mark aig an stìuir a-nochd agus tha triùir air aoigheachd còmhla ris.
Rapal: Rapal Diardaoin. - A-nochd òrain bho chòmhlain a th'air nochdadh aig Iomall Fèis Dhùn-Èideann.
Rapal: Rapal Diciadain. - Clàr na seachdain bho The Sherlocks le Live For The Moment. bbc.co.uk/rapal.
Rapal: Rapal Dimàirt. - Clàr na seachdain a-nochd, an t-òran ùr singilte aig Vista. bbc.co.uk/rapal.
Rogha is Tagha: 11/08/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 11/08/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 11/08/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 18/08/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Rogha is Tagha: 18/08/2017 - Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Anna Nic na Ceardaich.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 159 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh air an t-seachdain a dh'fhalbh, 100 bliadhna an ama sa.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 160 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh air an t-seachdain a dh'fhalbh, 100 bliadhna an ama sa.
Seachdain sa Chogadh: Seachdain sa Chogadh: Episode 160 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh air an t-seachdain a dh'fhalbh, 100 bliadhna an ama sa.
Seachdain sa Chogadh: Seachdainean sa Chogadh: Episode 53 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDhòmhnaill.
Seachdain sa Chogadh: Seachdainean sa Chogadh: Episode 53 - Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDhòmhnaill.
Seirbheis Nàiseanta: Episode 1 of 2 - Triùir Uibhisteach a' cuimhneachadh air an t-Seirbheis Nàiseanta a rinn iad fhèin.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 14/08/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 15/08/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 16/08/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Siubhal gu Seachd le Pluto: 17/08/2017 - Ceòl, spòrs agus fealla-dhà air ur slighe dhachaigh còmhla ri Derek 'Pluto' Moireach.
Spòrs na Seachdain: 12/08/2017 - Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Iain Moireasdan.
Spòrs na Seachdain: 19/08/2017 - Spòrs ionadail, nàiseanta agus bho air feadh an t-saoghail còmhla ri Seumas Dòmhnallach.
Sruth na Maoile: 08/08/2017 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Sruth na Maoile: 15/08/2017 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Sruth na Maoile: 15/08/2017 - Màiri Anna NicUalraig agus Seàn O hEanaigh le ceòl à Alba 's Èirinn.
Taisgte: Cur-Seachadan - Taghadh mu chur-seachadan à Museum agus Tasglann nan Eilean ùr le Jo NicDhòmhnaill.
Tasglann Chanada: Episode 1 - Ciorstaidh Nic-a-phì à Redjacket, Saskatchewan a' bruidhinn ri Fred MacAmhlaigh ann a 1982
Tasglann Chanada: Episode 1 - Ciorstaidh Nic-a-phì à Redjacket, Saskatchewan a' bruidhinn ri Fred MacAmhlaigh ann a 1982
Tiompan: 11/08/2017 - Tha ceòl aig Mairead bho Na Mavericks, Sam Amidon, Sarah Hayes agus gu leòr eile.
Tiompan: 11/08/2017 - Tha ceòl aig Mairead bho Na Mavericks, Sam Amidon, Sarah Hayes agus gu leòr eile.
Tiompan: 18/08/2017 - Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein.
Tiompan: 18/08/2017 - Ceòl Ceilteach, clàran ùra agus fios mu cò tha cluich càite le Mairead NicIllinnein.